<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Verdonk pleit voor boycot Japan

Rita Verdonk komt met een nieuw speerpunt: bestrijding van het Japanse imperialisme door een boycot. Critici bestempelen de oproep als een wanhopige poging om de neerwaartse trend in de peilingen te stoppen. Verdonk zelf heeft er echter alle vertrouwen in. “De Japanners vonden de zelfmoordaanslag uit en zijn daarmee verantwoordelijk voor duizenden doden in Israël en Irak. Met de Playstation en de Wii indoctrineren zij onze jeugd.”


Lees verder op De Speld.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

11:29 a.m.

de Nederlandse Ui?

posted by Blogger Ludo on 11:29 a.m.
 10:57 a.m.

Yep.

posted by Blogger Martijn on 10:57 a.m.
 » Een reactie posten