<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Apocalypse

29.9.08

The fundamentals of our economy our strong

18.9.08


Voor mijn gevoel kan dit wel eens het spotje van deze campagne worden. "The fundamentals of our economy our strong" wordt dan het "Read my lips, no new taxes" van McCain. Fijn echo'tje hebben ze eronder gezet ook. Dat soort subtiele psychologische oorlogvoering kan je wel aan de Yanks overlaten (tenminste, in de reclame, in het ecchie bakken ze er dan ineens niks maar van.)

Voetbalsupporters in heel Engeland zijn ondertussen bezig met het verzinnen van creatieve manieren om uit te buiten dat Man Utd nu wordt gesponsord door de Amerikaanse staatsverzekeringsmaatschappij. De campagnemensen van Obama kunnen beter opletten, want in het verzinnen van slogans versla je die Engelsen niet.

Jonathan Israël over Verlichting, Nederland & Spinoza

Touchscreens zijn niet cool

16.9.08
Wat in tegenstelling tot blokfluiten helemaal niet cool is, is een telefoon met een touchscreen. Een iPhone of navolger daarvan. De nieuwe iPod heeft er trouwens ook één, een touchscreen.

Het hele idee van dergelijke gadgets is toch dat je blitz kan maken bij the ladiez. De gsm is wat dat betreft een soort budget-Ferrari. Een Feraari kan dan ook hard en maakt veel lawaai. Maar als je met een soepel vingertje behoedzaam over het touchscreen van je iWhatever aan het manoeuvreren bent, dan zie dat er vooral - sorry voor de woordkeus, maar ik kan even niks beters verzinnen - nichterig uit.

Blokfluiten is coolBosgraaf & Elias
op het ZXZW-festival, dat gisteren is begonnen.

9/11

11.9.08

Flip-Flop Republikeinen

4.9.08

Als je het positief wilt zien: ze zijn ineens wel een stuk progressiever geworden.

Duyvendak-affaire: elk nadeel hep zijn voordeel(?)

Fan van Wijnand Duyvendak ben ik nooit geweest; voor mij vertegenwoordigde hij toch het anti-technologie deel van de milieubeweging. Toch had hij wat mij betreft kunnen aanblijven, hoewel het een fout is geweest de Bluf!-inbraak niet in openbaarheid te brengen bij zijn aantreden. Kamerleden met geheimen zijn kwetsbare kamerleden, dat is wel gebleken. Maar ook vanuit de groene hoek van GroenLinks was er de nodig kritiek op Duyvendak, omdat dé groene partij van Nederland te vaak onzichtbaar was als er milieuzaken in het geding waren.

Duyvendaks portefeuille is nu overgenomen door good old Kees Vendrik. En wie zat er meteen in het Tien Uur Journaal om commentaar te geven op het nieuwe Deltaplan? Het was weliswaar een korte soundbite, maar GroenLinks was in ieder geval te zien.

Zo zou het zomaar kunnen zijn dat ook dit nadeel zijn voordeel hep.

(Het is ook verleidelijk te speculeren dat de halfhartige steun voor Duyvendak vanuit de fractie te maken heeft met zijn zwakke uitstraling als milieuwoordvoerder, maar dat is ook niet meer dan dat: speculatie.)