<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Touchscreens zijn niet cool

Wat in tegenstelling tot blokfluiten helemaal niet cool is, is een telefoon met een touchscreen. Een iPhone of navolger daarvan. De nieuwe iPod heeft er trouwens ook één, een touchscreen.

Het hele idee van dergelijke gadgets is toch dat je blitz kan maken bij the ladiez. De gsm is wat dat betreft een soort budget-Ferrari. Een Feraari kan dan ook hard en maakt veel lawaai. Maar als je met een soepel vingertje behoedzaam over het touchscreen van je iWhatever aan het manoeuvreren bent, dan zie dat er vooral - sorry voor de woordkeus, maar ik kan even niks beters verzinnen - nichterig uit.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

5:02 p.m.

sorry voor de woordkeus, maar ik kan even niks beters verzinnen

Dat heet volgens mij toch al een tijdje metroseksueel.

posted by Blogger Hiram on 5:02 p.m.
 9:44 p.m.

Dat is het niet. David Beckham is dé metroseksueel. Maar de iPhone-vingeraar gaat richting Jean-Paul Gaultier terrein.

posted by Blogger Martijn on 9:44 p.m.
 3:11 p.m.

Het is niet cool, het is praktisch.

posted by Anonymous sjoerd on 3:11 p.m.
 » Een reactie posten