<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

The fundamentals of our economy our strongVoor mijn gevoel kan dit wel eens het spotje van deze campagne worden. "The fundamentals of our economy our strong" wordt dan het "Read my lips, no new taxes" van McCain. Fijn echo'tje hebben ze eronder gezet ook. Dat soort subtiele psychologische oorlogvoering kan je wel aan de Yanks overlaten (tenminste, in de reclame, in het ecchie bakken ze er dan ineens niks maar van.)

Voetbalsupporters in heel Engeland zijn ondertussen bezig met het verzinnen van creatieve manieren om uit te buiten dat Man Utd nu wordt gesponsord door de Amerikaanse staatsverzekeringsmaatschappij. De campagnemensen van Obama kunnen beter opletten, want in het verzinnen van slogans versla je die Engelsen niet.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten