<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Walking between the Lines

Hier gebeurt niet veel, maar kijk hier eens. Ook nog niet heel veel te zien, maar linkdumpen is eenvoudiger dan stukjes schrijven, dus ik hoop meerdere updates per week te gaan doen.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:42 p.m.

Hé! Is flauwe opmerkingen maken daar niet mogelijk?

posted by Blogger clismo on 1:42 p.m.
 1:50 p.m.

En welke plugin heb ik nodig om die tumblr-tracks te scrobbelen op last.fm?

posted by Blogger clismo on 1:50 p.m.
 7:54 p.m.

Je kan commentaar achterlaten.

Last.fm heb ik nog niet gevonden.

posted by Blogger Martijn on 7:54 p.m.
 7:54 p.m.

Je kan NU commentaar achterlaten.

posted by Blogger Martijn on 7:54 p.m.
 » Een reactie posten