<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Stem op mijn Noorderslag seminarvoorstel: popmuziek als kunstvorm op de radio!

Dit is een beetje een vervolg op de vertop2000agogoing-actie, die effectief is doodgeknuffeld - ongeveer iedereen vond het terecht, niemand die er iets aan gedaan heeft.

3voor12 heeft nu een wedstrijd waarbij je een onderwerp voor een seminar op Noorderslag mocht indienen. Twee worden er uiteindelijk uitgekozen. Ik heb maar weer eens opgeschreven dat de publieke omroep ook een taak heeft in het promoten van popmuziek als kunstvorm en dat 3FM er niet alleen is voor louter entertainment.

  • Mijn verhaal staat hier. (Als je eronder reageert met een goed idee, dan wordt het toegevoegd aan het seminar.)
  • De andere voorstellen vind je hier.
  • Stemmen kan hier.

Lees vooral alle voorstellen door en stem dan op degene die je het beste vindt.

« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

3:46 p.m.

de bovenste twee 'hieren' linken naar hetzelfde (jouw voorsteL)

posted by Blogger Billy on 3:46 p.m.
 4:00 p.m.

mmm, de derde blauwe hier ook.
blijkbaar zie ik iets over het hoofd

posted by Blogger Billy on 4:00 p.m.
 12:51 p.m.

Mijn fout. De links zijn aangepast, dus stemmen maar!

posted by Blogger Martijn on 12:51 p.m.
 » Een reactie posten