<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

The Office @ VI

Voetbal Inside was een talkshow over voetbal, gepresenteerd door Wilfred Genee, met Voetbal International hoofdredacteur Johan Derksen als vaste gast. Het voetbal is terug naar de publieke omroep en RTL heeft daarop besloten al het voetbal eruit te gooien.

Derksen is ijdel genoeg om in beeld te willen blijven, dus is het programma voortgezet als dagelijkse(!) webvideo op de VI website onder de naam Voetbal Insite.

Ik ben verslaafd.

Dat heeft niets te maken met de voetbalweetjes, maar alles met de komische act die Derksen en Genee spontaan ontwikkeld hebben en die beter is dan welke Nederlandse comedy van dit moment dan ook (dat is ook niet zo moeilijk, geef ik toe.) Het is een soort The Office op de hoofdredactie, vol wrevelige humor. De uitzending van vandaag was weer erg sterk en opgebouwd rond een nu al een tijdje lopende running gag over de nieuwe Zweedse keeper van PSV, waar Derksen volgens Genee over flipflopt, iets wat Derksen die zich ziet als een baken van standvastigheid in de gladjakkerwereld van het voetbal het pertinent mee oneens is.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

8:35 a.m.

Ik kijk ook elke dag. Ik mag die Derksen wel. Overigens noemt hij zelf in een interview met de Pers vandaag Genee een geschikte opvolger wanneer hij met pensioen gaat.

posted by Anonymous Storm on 8:35 a.m.
 9:44 a.m.

Ik kijk het ook graag, ze hebben een goeie act te pakken, al is Genee iets beter in de steken onder de gordel. Maar Derksen vindt zichzelf helemaal niet zo standvastig, had hij tijdens het EK niet zo'n riedel van "als het fantastisch gaat, doe ik gewoon mee, als het slecht gaat mag ik meteen weer zeiken."?

posted by Blogger OMC on 9:44 a.m.
 3:04 p.m.

Bizar programma. Net als altijd zit de eerste helft vol met heel slechte op- en voorzetjes van de non-acteur Genee, en ontaardt de tweede helft inderdaad in een hoop stekeligheid. Waar Genee dan inderdaad de humor brengt, de zichzelf veel te serieus nemende Derksen is vooral onbedoeld grappig.

Derksens totale onbenul waar het keepers aangaat is trouwens al jaren bekend.

En Tottenham wordt gewoon tiende, net als elk jaar.

2-1.

posted by Blogger Koen on 3:04 p.m.
 10:13 a.m.

"Derksens totale onbenul waar het keepers aangaat is trouwens al jaren bekend."

Niet zo vreemd voor de hoofdapostel van JC, die daar ook een blinde vlek voor heeft.

posted by Blogger Martijn on 10:13 a.m.
 » Een reactie posten