<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

You know I'm far from satisfied

Deze week overleed Klaus Dinger, de uitvinder van de motorik. Tot mijn schande heb ik nog niks van Neu! Daar gaat verandering in komen.

Zeker omdat ik veel luister naar bands die niet hadden kunnen bestaan zonder Dingers pionierswerk. Queens of the Stone Age in hun gloriedagen bijvoorbeeld.

Een andere band die regelmatig motorik gebruikt, is Madrugada. Daarvan overleed de gitarist Robert Burås vorige zomer. De resterende bandleden maakten het album dat ze aan het opnemen waren wel af. Het is zowaar hun beste album in jaren. Volgende week ga ik ze interviewen. Ik zal ze vragen naar hun reactie op het overlijden van Dinger.

Tot die tijd Madrugada's beste en tevens meest motorike song:
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Een reactie posten