<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Stop de fröbelpop

Ik was wat door de SXSW-recensies op Pitchfork aan het bladeren. Ik slaagde er deze keer in me al te ergeren zonder de teksten te lezen.

Wordt het niet eens hoog tijd om een einde te maken aan die neo-hippie fröbelpoprevival? Hoeveel bands met baarden, ironisch lelijke outfits, knettervalse zang en speelgoedinstrumenten moeten er nog komen voordat iemand er een eind aan maakt? Is de terreur van één Cocorosie niet genoeg?

Mijn bewijsmateriaal, minder geschikt voor tere zielen:
Fuck Buttons
Grouper
Human Giant
Man Man
High Places
Earlimart
These New Puritans
Laura Barrett
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

12:14 a.m.

Je hebt gelijk, ik ben met name hierdoor al een tijdje geen fervent Pitchforklezer meer. Hoog tijd voor een last.fm groep!

posted by Blogger Hiram on 12:14 a.m.
 



12:03 p.m.

laura is een schatje :-) heeft ze haar blokfluit ook meegebracht.

man man zijn dan weer het lelijkste wat ik in 2008 al op deze planeet gezien heb. en aan lelijkheid geen gebrek onder muzikanten.

posted by Blogger Fire in the Mind on 12:03 p.m.
 



» Een reactie posten