<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-3465688611318208286', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

GriesmeeltraumaOp bovenstaande foto dwingt mijn oma mij met zachte hand griesmeel met rodebessensap te eten. Met de lepel in mijn rechterhand, want zo hoort het, terwijl ik stijf links ben. Hoewel ze behoorlijk streng en vasthoudend was, heb ik nog steeds een teringhekel aan griesmeel en eet ik altijd met mijn lepel in mijn linkerhand. Die koppigheid komt dan ook weer van haar.

Desondanks niets dan goeds over mijn oma. Ze had bijvoorbeeld erg goede smaak. Kijk maar naar de bijzonder stijlvolle Thonet-stoel waar ik op zit.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

1:05 a.m.

Je moet ook geen pap van griesmeel maken, maar pudding.

posted by Anonymous Anoniem on 1:05 a.m.
 » Een reactie posten