<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Norwegian Black Metal foto's @ ZXZW

29.8.08

Mijn interview met fotograaf Peter Beste.

The Office @ VI

Voetbal Inside was een talkshow over voetbal, gepresenteerd door Wilfred Genee, met Voetbal International hoofdredacteur Johan Derksen als vaste gast. Het voetbal is terug naar de publieke omroep en RTL heeft daarop besloten al het voetbal eruit te gooien.

Derksen is ijdel genoeg om in beeld te willen blijven, dus is het programma voortgezet als dagelijkse(!) webvideo op de VI website onder de naam Voetbal Insite.

Ik ben verslaafd.

Dat heeft niets te maken met de voetbalweetjes, maar alles met de komische act die Derksen en Genee spontaan ontwikkeld hebben en die beter is dan welke Nederlandse comedy van dit moment dan ook (dat is ook niet zo moeilijk, geef ik toe.) Het is een soort The Office op de hoofdredactie, vol wrevelige humor. De uitzending van vandaag was weer erg sterk en opgebouwd rond een nu al een tijdje lopende running gag over de nieuwe Zweedse keeper van PSV, waar Derksen volgens Genee over flipflopt, iets wat Derksen die zich ziet als een baken van standvastigheid in de gladjakkerwereld van het voetbal het pertinent mee oneens is.