<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Kredietcrisisstrip

17.3.08


De Washington Post legt de kredietcrisis uit met een strip. Helderder uitleg ben ik nog niet tegengekomen.

Stop de fröbelpop

16.3.08
Ik was wat door de SXSW-recensies op Pitchfork aan het bladeren. Ik slaagde er deze keer in me al te ergeren zonder de teksten te lezen.

Wordt het niet eens hoog tijd om een einde te maken aan die neo-hippie fröbelpoprevival? Hoeveel bands met baarden, ironisch lelijke outfits, knettervalse zang en speelgoedinstrumenten moeten er nog komen voordat iemand er een eind aan maakt? Is de terreur van één Cocorosie niet genoeg?

Mijn bewijsmateriaal, minder geschikt voor tere zielen:
Fuck Buttons
Grouper
Human Giant
Man Man
High Places
Earlimart
These New Puritans
Laura Barrett

5 Minuten, 86 Landen

15.3.08
86

Griesmeeltrauma

14.3.08


Op bovenstaande foto dwingt mijn oma mij met zachte hand griesmeel met rodebessensap te eten. Met de lepel in mijn rechterhand, want zo hoort het, terwijl ik stijf links ben. Hoewel ze behoorlijk streng en vasthoudend was, heb ik nog steeds een teringhekel aan griesmeel en eet ik altijd met mijn lepel in mijn linkerhand. Die koppigheid komt dan ook weer van haar.

Desondanks niets dan goeds over mijn oma. Ze had bijvoorbeeld erg goede smaak. Kijk maar naar de bijzonder stijlvolle Thonet-stoel waar ik op zit.

Wees een goed burger en blijf bang

9.3.08

(via)

Internationale Vrouwendag

8.3.08
Ik ben door de ballotage bij GeenCommentaar en mag nu ongebeperkt stukjes schrijven.

Vandaag was Internationale Vrouwendag en aangezien GeenCommentaar zijn status als linnentasjesblog wel hoog moet houden heb ik snel een stukje dat hier al een tijd geleden is verschenen aangepast: Mannen komen van de Aarde, vrouwen ook.

Hulde voor het stukje van collega Annoesjka trouwens.

Politieke Newspeak

5.3.08
"Pretty soon, we should be able to get electoral politics down to a basic newspeak that contains perhaps 10 keywords: Dream, Fear, Hope, New, People, We, Change, America, Future, Together. Fishing exclusively from this tiny and stagnant pool of stock expressions, it ought to be possible to drive all thinking people away from the arena and leave matters in the gnarled but capable hands of the professional wordsmiths and manipulators."


Ik ben het lang niet altijd met hem eens (hij is Ayaan-fan), maar ik moet toegeven: Christopher Hitchens zegt het soms precies zoals het gezegd moet worden.

Razendsnel oprukkend gezond verstand

4.3.08
"I think that he will be fondly remembered by the people of Ireland - north and south for the very courageous leadership that he showed."

Sinn Fein vice-premier Martin McGuinness reageert op de bekendmaking van Ian Paisley dat hij binnenkort zal aftreden als eerste minister van Noord-Ierland.

Het zal wel niet gemeend zijn - zelfs ik als volkomen buitenstaander in het conflict denk "Dat zal tijd worden ook!" - maar het is toch hoopgevend te zien dat de beschaving en het gezond verstand razendsnel kunnen oprukken.

Serven/Serviërs

1.3.08
Tegenwoordig zijn het weer vooral 'de Serviërs'.

Net als de Moldaviërs, Australiërs en Maleisiërs dus.

Tussendoor heeft een behoorlijke periode 'de Serven' de overhand gehad en bijvoorbeeld het ANP houdt er nog steeds aan vast.

Het ligt in het verlengde van de Belgen, de Roemenen en de Italianen en is ook correct.

Toch ben ik er erg tegen. Het is zó lelijk. De Serviërs zitten al in het verdomhoekje, dan moeten we ze niet nog eens extra belasten met een lelijke naam.