<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8548827\x26blogName\x3dScientist+of+the+Invisible\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://sci-inv.blogspot.com/\x26vt\x3d-8034704248133309619', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Scientist of the Invisible

Too much ammunition lately, not enough self-control.

Leve de Republiek!

30.4.07

Staatsregeling van 1798
Het Bataafsche volk zig vormende tot eenen ondeelbaren staat en bezeffende, dat het voornaame bederf van alle regeeringen gelegen is in de miskenning der natuurlyke en geheiligde regten van den mensch in maatschappy, verklaart de navolgende stellingen als de wettigen grondslag waarop het zyne staatsregeling vestigt en als zoo veele regels, waarnaar het zyne burgerlyke en staatkundige betrekkingen wil hebben gewyzigd.

Algemene beginselen

Art. l. Het oogmerk der maatschappylyke vereeniging is beveiliging van persoon, leven, eer en goederen en beschaving van verstand en zeden.

2. Het maatschappylyk verdrag wyzigt noch beperkt de natuurlyke regten van den mensch, dan in zoo verre zulks ter bereikinge van dat oogmerk noodzakelyk is.

3. Alle leden der maatschappy hehben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang, eene gelyke aanspraak op derzelver voordeelen.

4. Ieder burger is volkomen vry om te beschikken over zyne goederen, inkomsten en de vruchten van zyn vernuft en arbeid en voorts, om alles te doen, wat de regten van eenen ander niet schend.

5. De wet is de wil van het geheele maatschappylyk lichaam, uitgedrukt door de meerderheid of der burgeren of van derzelver vertegenwoordigers. Zy is hetzy beschermende of straffende gelyk voor allen. Zy strekt zich alleen uit tot daaden, nimmer tot gevoelens. Alles wat overeenkomt met de onvervreemdbare regten van den mensch in maatschappy, kan door geene wet verboden worden. Zy beveelt, noch laat toe, hetgeen daarmede strydig is.

6. Alle de pligten van den mensch in de maatschappy hebben hunnen grondslag in deze heilige wet: doe eenen ander niet, hetgeen gy niet wenscht dat aan u geschiede, doe aan anderen, ten allen tyde, zoo veel goeds, als gy in gelyke omstandigheden van hun zoudt wenschen te ontvangen

7. Niemand is een goed burger, dan die de huislyke pligten in onderscheiden stand, waarin hy moge gesteld zyn, zorgvuldiglyk uitoefent en voords in alle opzigten, aan zyne maatschappylyke betrekkingen voldoet.

8. De eerbiedige erkentenis van een albestuurend opperwezen versterkt de banden der maatschappy en blyft iederen burger ten duursten aanbevolen.


(Wapen en grondwet van de Bataafse Republiek. Jammer van dat artikel 8, maar goed, je kon niet alles hebben in 1798.)

Korte Broek met Laarzen

29.4.07
Simpele moderegel: een korte broek draag je als je gaat sporten. Anders nooit.

Nooit.

Als man niet, als vrouw al helemaal niet. Zeker niet in combinatie met laarzen. Geen gezicht. Nee, ook niet bij jou. Kijk maar: zij is knapper dan jij (ze verdient haar geld met knap zijn) en er is een heel team visagisten en photoshoppers overheen gegaan en het resultaat is nog twijfelachtig:

(via)
Let wel: dit is het meest gunstige geval. Meestal is het resultaat meer als bij dit voormalige supermodel:

(via)
Nou kan het zijn dat mevrouw Banks haast had en nog snel even is gaan shoppen op Rodeo Drive. Daar was ik laatst en het was erg moeilijk die lelijke korte broeken te vermijden. De meeste winkels hadden ze dan ook nog in zilver- of goudlamé. Meestal voor een dollar of 300.
Maar de gemiddelde Nederlander (vrouw of man) heeft een hele selectie aan normale broeken.

Als je er dan toch heel erg aan gehecht bent, trek er dan tenminste een boerka overheen als je de straat op gaat.

Koetjesrepen in me buik!

Het Journalistendrama

26.4.07
In De Groene Amsterdammer staat een negatieve recensie van Het Marokkanendrama van Fleur Jurgens. Recensent Pieter van Os constateert onder andere dat Jurgens zichzelf nogal vaak tegenspreekt.

Dat is allemaal tot daar aan toe. Iets over de helft doet Van Os namelijk een belangrijke constatering:
Dit is geen boekbespreking. Want er staat meer op het spel nu journalisten onderzoekjes verrichten, zelfs met overheidsgeld, in een poging hun vooropgezette mening bevestigd te zien. Het Marokkanendrama is exemplarisch voor een ontwikkeling waarbij, niet ongewoon, de wind van west naar oost waait. In de Verenigde Staten werd het de afgelopen twee decennia gewoon dat openlijk partijdige onderzoeksbureaus en denktanks met onderzoeksrapporten op de proppen komen die het eigen gelijk een wetenschappelijke aura verlenen.

Het neoconservatieve American Enterprise Institute komt bijvoorbeeld met ‘bewijzen’ dat uitkeringen slechts meer armoede uitlokken. Het linkse Center for American Progress ‘bewijst’ op zijn beurt dat vrij wapenbezit tot meer moorden leidt en dat de Amerikaanse overheid een ziekteverzekering voor iedereen kan garanderen.

Het gevolg van de openlijk vooringenomen onderzoekers – net als Jurgens vaak journalisten – is dat niemand zich meer laat overtuigen. In de VS verloren de media hierdoor in rap tempo hun positie van gebrekkige scheidsrechter met goede intenties. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels een grote meerderheid van op de Democraten stemmende Amerikanen ervan overtuigd is dat ‘de media’ rechts zijn, terwijl het overgrote deel van Republikeins stemmende Amerikanen zeker weet dat ‘de media’ links zijn.

En dat is inderdaad het grootste probleem dat Nederland bedreigt. Als de informatie op grond waarvan het debat gevoerd moet worden namelijk zelf onbetrouwbaar wordt geacht, dan kom je nooit verder dan statistieken smijten.

Het hele artikel van Van Os lees je hier.

Spain: 0 Points

Volgens naranjito de beste songfestivalinzending ooit en ik ben geneigd het met hem eens te zijn.
Remedios Amaya - Quien Maneja Mi Barca?

Score: 0 punten.

Terugkeer van de Zweetmeesters

1.4.07
Mijn favoriete bandje is toch wel Sweatmaster uit Turku, Finland. In Nederland zijn ze niet zo bekend, dus sporadisch check ik de website om op de hoogte te blijven van de stand van zaken rond dit trio. Deze keer was er goed nieuws:

Op MySpace staan twee nummers en die zijn van het vertrouwde 'hoe simpeler de groove, hoe leuker het wordt' niveau. Na de veel te gelikte nieuwe platen van Maxïmo Park en LCD Soundsystem is dat een hele opluchting.